15 mei 2016

Algemene Voorwaarden

logo_pro_2014 kopie

Algemene voorwaarden Party Rental Oldenburg

Algemene voorwaarden van Party Rental Oldenburg gevestigd en kantoorhoudende te Etten-Leur Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 60552921

Borg – Bij het afhalen dient u zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs, paspoort of ID kaart en een kopie van uw bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen. In geval van bedrijf of vereniging dient u tevens een uittreksel van de kamer van koophandel ( niet ouder dan een jaar ) te overleggen. U kunt bij ons contant betalen of eventueel het bedrag over storten op ons bankrekening nadat u uw reservering heeft gemaakt. U betaalt €100,- tot €500,- borg (afhankelijk van de afmeting en hoeveelheid) voor de luxe pro. PVC Partytent en/of accessoire(s) en apparatuur. Deze dient u vooraf samen met de huurprijs te voldoen, de borg is in alle gevallen contant. U krijgt uiteraard de borg geheel contant terug bij het overhandigen van een schone en onbeschadigde tent en/of accessoire(s) en apparatuur. Als er schade/vuil of verlies voordoet, dan zal dit worden verrekend met uw borg.

Definities

Onder accessoire(s),apparatuur en goederen: vallen alle spullen die Party Rental Oldenburg aan u verhuurt. Denkt u aan statafels, tafels, stoelen en alle ( elektrische ) apparaten op gebied van audio- visuele- en belichtingtechniek, alsmede overige zaken die de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voorgenoemde zaken behorende accessoires, bekabeling en verpakkingsmateriaal.

ARTIKEL 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Party Rental Oldenburg, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
 3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten géén rechten ontlenen.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Onherroepelijke aanbiedingen vervallen na verloop van 20 werkdagen na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal alsmede andere door Party Rental Oldenburg verstrekte gegevens binden haar niet.
 3. Een overeenkomst komt tot stand indien Party Rental Oldenburg de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. Op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst of door opdrachtbevestiging via elektronische weg.
 4. Eventuele of beweerde onjuistheden in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van Party Rental Oldenburg dienen binnen 8 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder schriftelijk aan Party Rental Oldenburg te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging van Party Rental Oldenburg bindend is.
 5. De administratie van Party Rental Oldenburg strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.
 6. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of opdrachtbevestiging van Party Rental Oldenburg. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat Party Rental Oldenburg de goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht onverminderd het recht van Party Rental Oldenburg op schadevergoeding.

ARTIKEL 3 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
 2. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen: belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door Party Rental Oldenburg van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is Party Rental Oldenburg gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.
 3. Wanneer een artikel niet meer voorradig is, kan Party Rental Oldenburg niet verplicht worden gesteld om de prijs van een duurder artikel aan te passen tot goedkoper prijsniveau.

ARTIKEL 4 Waarborgsom

 1. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan Party Rental Oldenburg zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.
 2. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Party Rental Oldenburg is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Party Rental Oldenburg is over de waarborgsom géén rente verschuldigd.

ARTIKEL 5 Levertijden

 1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Party Rental Oldenburg is bij niet tijdige levering niet aansprakelijk voor schade. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 1 week is de huurder gerechtigd de overeenkomst te annuleren doch niet dan nadat hij Party Rental Oldenburg schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de huurder aan Party Rental Oldenburg een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is Party Rental Oldenburg niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade.

ARTIKEL 6a Transport door de huurder

 1. Indien de huurder zelf zorg draagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Party Rental Oldenburg, geschiedt dit geheel voor rekening en voor risico van de huurder.
 2. Indien de huurder zelf voor het transport naar Party Rental Oldenburg zal zorg dragen zullen de materialen op de retourdag uiterlijk om 22:00 uur bij Party Rental Oldenburg moeten worden aangeleverd.
 3. Zorg te alle tijden voor ruim transport. Open aanhangwagens worden NIET toegestaan voor het transporteren van onze accessoires en apparatuur.

ARTIKEL 6b Transport door Party Rental Oldenburg

 1. De vervoerskosten voor het brengen en halen van de goederen komen voor rekening van de huurder. De eventuele kosten zullen vooraf door Party Rental Oldenburg aan de huurder worden opgegeven.
 2. Indien Party Rental Oldenburg zorg draagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats op één plek direct achter de eerste deur op de begane grond. Onder begane grond dient te worden verstaan een plaats welke met onze transportmiddelen bereikbaar is, dan wel een laad- en/of lospunt hetwelk, gelegen op maximaal 10 meter afstand, over een vlakke vloer met rollend materieel bereikbaar is.
 3. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Party Rental Oldenburg het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
 4. De goederen dienen op de retourdag vanaf 8.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld, op één plek achter de eerste deur op de begane grond gereed te staan voor transport, op dezelfde wijze en dezelfde plek als door Party Rental Oldenburg is afgeleverd c.q. met de chauffeur van Party Rental Oldenburg is afgesproken. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon voor het opstapelen, e.d.

ARTIKEL 7 Weersinvloeden

 1. Party Rental Oldenburg behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Party Rental Oldenburg, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door Party Rental Oldenburg reeds ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. Party Rental Oldenburg is hierover geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 8 Annulering

 1. De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan Party Rental Oldenburg alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd is:

40% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt 1 maand of langer voor het ingaan van de huurperiode;

60% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 maand en 1 week voor het ingaan van de huurperiode;

80% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 week voor het ingaan van de huurperiode;

De volledige huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor het ingaan van de huurovereenkomst.

 1. De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 3 dagen na annulering te voldoen, bij gebreke waarvan Party Rental Oldenburg gerechtigd is nakoming van de huurovereenkomst te vorderen.

ARTIKEL 9 Verplichtingen van de huurder

 1. Huurder dient partygoederen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder dit voor gebruik te melden bij Party Rental Oldenburg per telefoon, voicemail of via elektronische weg. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren. Indien zich tijdens deze huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient de huurder dit te melden aan Party Rental Oldenburg. Het is de huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of te reparaties uit te voeren aan de verhuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
 2. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
 3. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Rental Oldenburg aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
 4. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.
 5. De huurder is verplicht te alle tijden aan een door Party Rental Oldenburg gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur, goederen en/of accessoires zich bevinden om de toestand van de apparatuur, goederen en / of accessoires te laten inspecteren.

ARTIKEL 10 Partygoederen

 1. Zodra Party Rental Oldenburg de gehuurde goederen heeft terugontvangen in het magazijn, worden deze goederen gecontroleerd en – indien mogelijk – in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Party Rental Oldenburg is bindend.
 2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.
 3. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols welke tijdens het gebruik nat geworden zijn te drogen, alvorens deze in te pakken, dit ter voorkoming van vochtvlekken.
 4. Tafels, stoelen, apparatuur en materialen dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.
 5. Montage en demontage geschiedt, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten door Party Rental Oldenburg zullen afzonderlijk aan de huurder in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke huurprijs van het gehuurde.
 6. Er zal géén gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de huursom plaatsvinden indien de partygoederen niet door de huurder zijn gebruikt.
 7. Indien er materialen retour komen die aan de huurder toebehoren is Party Rental Oldenburg niet verplicht om de materialen in bewaring te nemen, dan wel aan de huurder retour te bezorgen. Indien schade aan tenten, springkussen/s is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Party Rental Oldenburg worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent, springkussen/s. Deze waarde bepaling zal namens Party Rental Oldenburg worden vastgesteld en is voor de huurder bindend.

ARTIKEL 11 Tenten

 1. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er

zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

 1. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan de tent / zeil kan wordt toegebracht.
 1. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseer lijnen, dient zodanig te worden opgehangen

dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.

 1. Party Rental Oldenburg is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten.
 1. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, alsmede het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.

ARTIKEL 12 springkussen/s / opblaasbare objecten

 1. Huurder is in allertijden zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en vastzetten van het springkussen / opblaasbare objecten
 1. beplakken of beschilderen van het zeildoek en de constructie, evenals het betreden van het kussen met schoenen en etenswaren. ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is ook niet toegestaan.
 1. 3. indien u het kussen zelf heeft geplaatst dan dient u het springkussen/s of opblaas object schoon en goed op te vouwen zoals hij is geleverd. is dit niet het geval dan zijn hier kosten aan verbonden voor het opnieuw opvouwen en transport klaarmaken van het object .kosten hiervoor zijn € 25,00 per object .

ARTIKEL 13 Schade en schadevergoeding

 1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Party Rental Oldenburg.
 2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal alsdan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden.
 3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. aan de gehuurde materialen dient de huurder Party Rental Oldenburg hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van de aangifte terstond aan Party Rental Oldenburg doen toekomen. Indien de huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan Party Rental Oldenburg die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen
 4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen overeenkomstig afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Party Rental Oldenburg te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Party Rental Oldenburg aan huurder worden terugbetaald. Party Rental Oldenburg is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
 5. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag, enz. te verzekeren.
 6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Party Rental Oldenburg dan wel aan de bevindingen van de door Party Rental Oldenburg ingeschakelde expert. Indien Party Rental Oldenburg de schade beneden de € 650,– begroot, zal de expertise door Party Rental Oldenburg zelf worden verricht.

ARTIKEL 14 Facturen

 1. Onze facturen worden schriftelijk overhandigd of elektronisch verzonden, tenzij u voor ingang van het contract bij ons aangeeft de facturen per post te willen ontvangen.
 2. Bij een orderbedrag kleiner dan € 50,– exclusief B.T.W. wordt voor het betalen op rekening € 10,– administratiekosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 15 Betalingscondities

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Party Rental Oldenburg aangegeven rekeningnummer of via automatische incasso binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Party Rental Oldenburg aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder.
 2. Party Rental Oldenburg is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de huurder te vorderen.
 3. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de huurder zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag 2 % rente op maandbasis verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Voor iedere verstuurde betalingsherinnering, wordt het door huurder verschuldigde bedrag met € 10,– administratiekosten verhoogd.
 4. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. Party Rental Oldenburg is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder, indien naar het oordeel van Party Rental Oldenburg de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de huurder om de verlangde zekerheden te stellen, geeft Party Rental Oldenburg het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
 6. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn, alsook wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de huurder wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 7. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 16 Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Indien Party Rental Oldenburg door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Party Rental Oldenburg gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
 2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en/of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Party Rental Oldenburg afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Party Rental Oldenburg zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 17 Aansprakelijkheid

 1. Party Rental Oldenburg is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
 2. Party Rental Oldenburg is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen.
 3. Indien Party Rental Oldenburg op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Party Rental Oldenburg niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
 4. In die gevallen waarin Party Rental Oldenburg aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
 5. De huurder vrijwaart Party Rental Oldenburg tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 18 BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en /of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.

ARTIKEL 19 Conversie

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Party Rental Oldenburg en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 20 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten welke door Party Rental Oldenburg worden gesloten, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Breda, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
 3. Indien Party Rental Oldenburg in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Party Rental Oldenburg verschuldigd.
4.Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden.
Wij hebben het recht deze voorwaarden te alle tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

Algemene Voorwaarde Party Rental Oldenburg 2022